ОБЩИ УСЛОВИЯ

Общи условия за покупка през

електронен магазин www.himera88.comНастоящите общи условия уреждат реда, начина и условията за покупко–продажби през електронния магазин, собственост на „Химера 88” ЕООД, наричан по–долу „Е - магазин”. Тези общи условия представляват договор за покупко–продажба между „Химера 88” ЕООД и Клиента. Химера 88 ЕООД предоставя на клиента възможност да закупува предлаганите през Е - магазина стоки чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.


I. ПОНЯТИЯ


1. По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:


а/ „Химера 88” ЕООД  е търговско дружество със седалище и адрес на управление гр. Асеновград ул. Марица №15, предоставящо стоки и услуги онлайн посредством Е – магазина: www.himera88.com

б/ Под „Стока” се разбира, всеки от предлаганите артикули в Е-магазина, който е описан с основните характеристики, изображение и продажна цена.

в/ Под „Клиент” се разбира всяко лице, което е закупило или желае да закупи стока от Е-магазина.

г/ Е-магазин е виртуален магазин с електронен адрес www.himera88.com.


II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИ ПОКУПКО – ПРОДАЖБА ОТ Е – МАГАЗИН


2. Публикуването на основните характеристики на стоката и на продажната й цена в Е – магазина по съществото си представлява публична покана по смисъла на чл. 290, ал.1 от Търговския закон да се направи заявка за покупка в съответствие с тях.  

3. Е – магазинът не гарантира наличността на поръчаните артикули. При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради причина, че не разполага със заявената за закупуване стока в наличност, Е – магазинът, в рамките на 2 работни дни след получаване на заявката за покупка, уведомява Клиента  - посредством обаждане по телефона или чрез изпращане на съобщение на посочения от Клиента имейл. В случай, че е направено плащане  и клиентът не желае да промени поръчката си, заплатената сума за поръчания/те артикул/и ще му бъде възстановена в рамките на  15 работни дни след отказа да се промени поръчката.   

4. За  да получи право да извършва заявки за закупуване на предлаганите през Е – магазина стоки, необходимо е Клиентът да изрази съгласието си с настоящите Общи условия.

5. Съгласие с Общите условия – чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с Общите условия” за покупко – продажба през Е – магазин” и натискане на виртуалния бутон „Плащане”, Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

6. Всяка заявка за покупка от Клиента през Е – магазина, се подава и осъществява в изпълнение на Общите условия. При спор чия е волята за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.  


III. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПОРЪЧКА / ЗАЯВКА ЗА ПОКУПКА


6. Поръчка / заявка за покупка се подава от Клиента като последния извърши последователно следните действия:

а/ Клиентът, след като попадне на Е – магазин, има възможност да избира продукти и да ги добавя във виртуална „Кошница” с натискането на бутон „Купи”.

б/  При натискане на виртуалния бутон Кошница”, той получава достъп до „Кошница” – таблица, в която той може да регулира броя на поръчаните артикули.

в/ В „Кошницата” Клиентът определя количество на стоките и продължава към попълване на личните данни за покупката чрез натискане на виртуален бутон „Плащане”.

г/  Клиентът, попълва лични данни за поръчката – име, фамилия, e – mail, град, адрес и телефон.

д/  При натискане на бутон „Купи”, заявката за покупка на стока през Е – магазина се счита за извършена.

7. При посочен непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на поръчка / заявка, същата се счита за невалидна и за Е – магазина не възниква задължение за нейното изпълнение.  

8. Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение на e - mail адрес на Клиента.

9. Всички цени на стоки в Е – магазина са в български левове, с включен ДДС. Цените са за единично количество.

10. Цената и разходите за доставка могат да бъдат платени чрез наложен платеж при доставка – в брой от Клиента или от трето лице от името на Клиента.


IV. ДОСТАВКА


11. Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срок до 3 /три/ работни дни. Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.  


V. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА


12. Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента като подписва придружаващите стоката документи.  В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Е – магазинът се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждаване по предходното изречение.

13. Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:

а/ доставената стока явно не съответства на поръчаната от него за покупка и това може да се установи чрез обикновения й преглед.

14. След получаване на стоката Клиентът има право да иска връщането й при наличието на съществен недостатък, който не е могъл да бъде установен при обикновен преглед на същата.

15. Клиентът, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупка на стока през Е- магазина, като върне стоката в срок 7 /седем/ дни работни дни, считано от датата на получаването й. В случай, че Клиентът се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор до Е – магазина и да върне стоката с ненарушена цялост, напълно окомплектована заедно с всички съпътстващи я документи, без каквито и да било външни или вътрешни дефекти, в оригиналната от производителя опаковка, като разходите за доставка са за сметка на Клиента. Изявлението за отказ следва да бъде изпратено на адрес: гр. Асеновград ул. Марица №15. Клиентът е длъжен да съхранява получената от него стока, да осигури запазването на нейното качество и безопасността й. Е – магазинът е длъжен да възстанови на Клиента в пълен размер заплатените от него суми не по – късно 15 /петнадесет/ работни дни, считано от датата, на която Клиентът е упражнил някое от правата си на отказ.

16. „Химера 88” ЕООД полага грижа информацията в Е – магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.

17. „Химера 88” ЕООД не гарантира, че достъпът до Е- магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и воля на „Химера 88” ЕООД.

18. „Химера 88” ЕООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. „Химера 88” ЕООД гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Клиентите. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване  на нормативно установения ред. С приемането на настоящите Общи условия, клиентът се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за покупко-продажба.

19. Настоящите Общи условия са в сила от 25.06.2017г.. „Химера 88” ЕООД си запазва правото да променя по всяко време настоящите Общи условия като своевременно публикува тези промени в сайта си www.himera88.com , заедно със съобщение за промените.

За неуредените от настоящите условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.